Bieg Łomianek

http://bieglomianek.pl/bl/regulamin/11243,Regulamin-Mini-Biegu-Lomianek.html
2022-12-02, 14:42

Regulamin Mini Biegu Łomianek

CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania wśród dzieci
2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
3. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
4. Prezentacja Łomianek jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.
5. Popularyzacja aktywnych form spędzania rodzinnego czasu wolnego.

II.  ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Łomiankach – organizator.
2. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach – współorganizator.

III.  TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się 22 maja 2022 r. na bieżni przy ICDS w Łomiankach. Biuro zawodów usytuowane będzie przy bieżni, na której odbędą się biegi.
2. Biuro zawodów (odbiór pakietów startowych) pracować będzie w dniu 21 maja w godz. 15.00-19.00 i 22 maja w godzinach 9.00 – 11.00.
3. Długość tras dla biegów dziecięcych:

  • 200 metrów – dzieci urodzone w latach 2015-2020
  • 400 metrów – dzieci urodzone w latach 2011-2014
  • 800 metrów – dzieci urodzone w latach 2007-2010
  • 2 x 200 metrów – sztafeta rodzinna. Dziecko urodzone w latach 2012 – 2020 plus osoba dorosła. W systemie zapisuje się rodzic, a dziecko dopisywane będzie w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Każdy biegnie dystans 200 m. Limit sztafet wynosi 40.  W przypadku udziału 40 sztafet, zostaną rozegrane cztery serie po 10 sztafet.  O klasyfikacji będą decydowały osiągnięte czasy.

4. W biegach będą prowadzone odrębne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców. Nie dotyczy to biegów sztafetowych.
5. Biegi zostaną odwołane/przełożone w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych.
6.  Starty biegów rozpoczną się o godz. 11.00, w kolejności od rywalizacji najmłodszych do najstarszych uczestników.
7. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w danej kategorii wiekowej organizator zastrzega możliwość organizacji kilku serii biegów. O kolejności na podium będą decydować czasy zawodników a nie miejsca zajęte w biegu danej serii.

IV.  UCZESTNICTWO
1. Każdy rodzic/opiekun uczestników „Mini Biegu Łomianek” ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania razem z podopiecznym.
2. Prawo startu w biegu mają wyłącznie dzieci z roczników wskazanych w pkt. III.3
3. Przed startem wymagane jest złożenie w Biurze Zawodów pozwolenia na udział w biegu podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Ubezpieczenie NW rodzice/opiekunowie wykupują podopiecznym we własnym zakresie.
6. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz kategorii wiekowej podopiecznego uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie sportowo – rekreacyjnej pn. „Mini Bieg Łomianek”.
7. Rodzice/opiekunowie wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w zakresie biegu danych osobowych uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji biegów. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi dobrowolności podania danych, oraz iż zostali poinformowani o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Rodzice/opiekunowie uczestników imprezy sportowo-rekreacyjnej „Mini Bieg Łomianek” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług (informacje o przyszłych imprezach o produktach i kampaniach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przez siebie adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.)
8. Rodzice/opiekunowie osób uczestniczących w imprezie pn. „Mini Bieg Łomianek” mają prawo do wycofania takiej zgody i mogą to zrobić w dniach funkcjonowania Biura Zawodów poprzez  wypełnienie stosownego oświadczenia.

V.  ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu począwszy od 25 marca 2022 r.
2. Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit zgłoszeń – 50 startujących – do każdej z kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność rejestracji online.
3. Aby dokonać wstępnej rejestracji, należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie biegu:  www.bieglomianek.pl bądź bezpośrednio na stronie zapisów.
4. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji zostanie zamieszczone i opublikowane na podstronie zgłoszeniowej firmy Domtel dedykowanej Biegowi Łomianek.
5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 19.05.2022 r. o godz. 23.59. Po tym terminie dalsze zgłoszenia nie będą możliwe.
6. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Dopiero po weryfikacji zostanie zaprezentowana finalna kolejność biegów.
7. Odbioru pakietu startowego musi dokonać rodzic/opiekun zgłoszonego uczestnika lub osoba posiadająca upoważnienie.

VI.  OPŁATY
1. Udział w Mini Biegi Łomianek jest bezpłatny.

VII.  NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Mini Bieg Łomianek”, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych dziewcząt i chłopców otrzymają pamiątkowe upominki.
3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji sztafet otrzymają pamiątkowe upominki.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
3. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są  nieodwołalne.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
5. Każdy rodzic/opiekun, zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania w przypadku zadziałania sił wyższych, na które organizator nie ma wpływu, zwłaszcza ogólnopolskich obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną.
7. Wszyscy rodzice/opiekunowie zgłaszają udział podopiecznego w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów, w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
9. Wszyscy rodzice/opiekunowie, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
10. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym Zawodów.
11. Organizator zastrzega prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminowych oraz rozstrzygania innych kwestii organizacyjnych nie ujętych w obecnie przedstawionych zapisach.

 

Opcje strony