Bieg Łomianek

http://bieglomianek.pl/bl/regulamin/10905,Regulamin-biegu-glownego-na-10-km.html
2023-09-30, 07:52

Regulamin biegu głównego na 10 km

I.  CEL IMPREZY

1.    Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
2.    Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek.
3.    Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
4.    Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
5.    Prezentacja Łomianek jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.

II.  ORGANIZATORZY
1.    Urząd Miejski w Łomiankach – organizator.
2.    Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach – współorganizator.

III.  TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 21 maja 2023 r. w Łomiankach.
2. Miejsce startu i mety biegu zlokalizowane zostaną na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, ul. Staszica 2.
3. Biuro zawodów pracować będzie w dniach 20 i 21 maja 2023 r. w następujących godzinach:
– 20 maja: 15.00 - 19.00
– 21 maja: 7.30 - 9.00
4. Długość trasy wyniesie: 10 km (75% nawierzchnia asfaltowa). Trasa nie posiada atestu PZLA. Trasa została zmierzona kółkiem przez pomiarowym przez sędziego PZLA.
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6.  Start biegu odbędzie się o godz. 9.30. Przewidziany limit czasu na ukończenie biegu to:
1 godzina 30 minut  licząc od wystrzału startera.
7. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu, zobowiązani będą do opuszczenia trasy biegu.

IV.  UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik „Biegu Łomianek” ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu
i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 21.05.2023 roku ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
3. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończą 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie takie należy złożyć w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczestników tj. 300 osób.
5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
7. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
8. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej, w tym na stronie www.bieglomianek.pl, imienia i nazwiska, klubu i kategorii wiekowej uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie sportowo – rekreacyjnej pn. „Bieg Łomianek”.
10. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w zakresie biegu danych osobowych uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji biegu. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi dobrowolności podania danych, oraz iż zostali poinformowani o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Uczestnicy imprezy sportowo-rekreacyjnej „Bieg Łomianek” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług (informacje o przyszłych imprezach o produktach i kampaniach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przez siebie adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).
11. Osoba uczestnicząca w imprezie pn. „Bieg Łomianek” ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniach funkcjonowania Biura Zawodów poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

V.  ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu począwszy od 22 marca 2023 r.
2. Aby dokonać wstępnej rejestracji, należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie biegu:  www.bieglomianek.pl bądź bezpośrednio na stronie zapisów. Każdy uczestnik imprezy oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane. Zalecamy szybkie dokonywanie opłat, zwłaszcza w ostatnich dniach rejestracji. Pozwala to uniknąć sytuacji w której ktoś wypełnił formularz zgłoszeniowy, a nie zdążył zapłacić z powodu wyczerpania limitu miejsc.
3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, zostanie zarejestrowane i opublikowane na podstronie zgłoszeniowej firmy Domtel dedykowanej Biegowi Łomianek.
4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 18.05.2023 r. o godz. 23.59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów.
5. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 300 zgłoszeń opłaconych uczestników. Decyduje kolejność opłat.
6. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
7. Odbioru pakietu startowego musi dokonać sam uczestnik lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie.

VI.  OPŁATY
1. Każdy uczestnik zawodów „Bieg Łomianek” ponosi koszty opłaty rejestracyjnej, które wynoszą:
– 55 złotych do dnia 18.05.2023 r.,
– 65 złotych w dniach 20 i 21.05.2023 r.
Osoby, które zgłaszają swój udział w biegu po 18.05.2023 r., mogą dokonać rejestracji w Biurze Zawodów w dniach:
– 20 maja 2023 r.: 15.00- 19.00;
– 21 maja 2023 r.: 7.30- 9.00
2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 

VII.  KLASYFIKACJE

Podczas biegu Bieg Łomianek prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1.   Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
2.   Klasyfikacje wiekowe:

 • K, M-16    wiek w latach: 16-19, rok urodzenia: 2007-2004
 • K, M-20    wiek w latach: 20-29, rok urodzenia: 2003-1994
 • K, M-30    wiek w latach: 30-39, rok urodzenia: 1993-1984
 • K, M-40    wiek w latach: 40-49, rok urodzenia: 1983-1974
 • K, M-50    wiek w latach: 50-59, rok urodzenia: 1973-1964
 • K, M-60    wiek w latach: 60-69, rok urodzenia: 1963-1954
 • K, M-70    wiek w latach: 70-79, rok urodzenia: 1953-1944
 • K, M-80    wiek w latach: 80 i starsi, rok urodzenia: 1943 i starsi

3.  Dodatkowe klasyfikacje:

 • Uczestników biegu zameldowanych w Łomiankach.
 • Uczestników niepełnosprawnych.
 • Klasyfikacja drużynowa. Drużynę musi stanowić grupa min. 3 zawodników (w tym jedna zawodniczka). Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych wyników czasowych uzyskanych na całym dystansie. W drużynie punktuje dwóch zawodników i jedna zawodniczka.

VIII.  NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Bieg Łomianek”, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Zdobywcy I miejsca w klasyfikacjach dodatkowych otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Nagrody rzeczowe i statuetki w kategoriach wiekowych i biegu głównym nie dublują się, czyli zawodnik, który stanie na podium w klasyfikacji generalnej, nie będzie nagrodzony w klasyfikacji kategorii wiekowych.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte
z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Opłata rejestracyjna jest opłatą za prawo startu w biegu.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są  nieodwołalne.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
6. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z depozytu.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania w przypadku zadziałania sił wyższych, na które organizator nie ma wpływu, zwłaszcza ogólnopolskich obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną.
9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów, w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
12. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym Zawodów.
13. Organizator zastrzega prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminowych oraz rozstrzygania innych kwestii organizacyjnych nie ujętych w obecnie przedstawionych zapisach.

 

Opcje strony