Bieg Łomianek

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin biegu głównego na 10 km

REGULAMIN BIEGU ŁOMIANEK 2024

I.  CEL IMPREZY

1.    Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
2.    Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek.
3.    Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
4.    Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
5.    Prezentacja Łomianek jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.

II.  ORGANIZATORZY
1.    Urząd Miejski w Łomiankach – organizator.
2.    Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach – współorganizator.

III.  TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 26 maja 2024 r. w Łomiankach.
2. Miejsce startu i mety biegu zlokalizowane zostaną na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, ul. Staszica 2.
3. Biuro zawodów pracować będzie w dniach 25 i 26 maja 2024 r. w następujących godzinach:
– 25 maja: 15.00 - 19.00
– 26 maja: 7.30 - 9.00
4. Długość trasy wyniesie: 10 km (75% nawierzchnia asfaltowa). Trasa nie posiada atestu PZLA. Trasa została zmierzona kółkiem pomiarowym przez sędziego PZLA.
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6.  Start biegu odbędzie się o godz. 9.30. Przewidziany limit czasu na ukończenie biegu to 1 godzina 30 minut  licząc od wystrzału startera.
7. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu, zobowiązani będą do opuszczenia trasy biegu.

IV.  UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik „Biegu Łomianek” ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 26.05.2024 roku ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
3. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończą 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie takie należy złożyć w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczestników tj. 300 osób.
5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i oświadczenie o braku przeciwwskazań na udział w biegu. Wzory ww. oświadczeń będą znajdować się będzie w Biurze Zawodów i na stronie internetowej biegu.
7. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
8. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.

V.  ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu począwszy od 26 marca 2024 r.
2. Aby dokonać wstępnej rejestracji, należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie biegu:  www.bieglomianek.pl bądź bezpośrednio na stronie zapisów. Każdy uczestnik imprezy oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, zostanie zarejestrowane i opublikowane na podstronie zgłoszeniowej firmy Domtel dedykowanej Biegowi Łomianek.
4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23.05.2024 r. o godz. 23.59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów.
5. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 300 zgłoszeń.
6. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
7. Odbioru pakietu startowego musi dokonać uczestnik osobiście lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego.

VI.  OPŁATY
1. Każdy uczestnik zawodów „Bieg Łomianek” ponosi koszty opłaty rejestracyjnej, które wynoszą:
– 70 złotych do dnia 23.05.2024 r.,
– 75 złotych w dniach 25 i 26.05.2024 r.
Osoby, które zgłaszają swój udział w biegu po 23.05.2024 r., mogą dokonać rejestracji w Biurze Zawodów w dniach:
– 25 maja 2024 r.: 15.00- 19.00;
– 26 maja 2024 r.: 7.30- 9.00
2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 

VII.  KLASYFIKACJE

Podczas biegu Bieg Łomianek prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1.   Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
2.   Klasyfikacje wiekowe:

K, M-16    wiek w latach: 16-19, rok urodzenia: 2008-2005
K, M-20    wiek w latach: 20-29, rok urodzenia: 2004-1995
K, M-30    wiek w latach: 30-39, rok urodzenia: 1994-1985
K, M-40    wiek w latach: 40-49, rok urodzenia: 1984-1975
K, M-50    wiek w latach: 50-59, rok urodzenia: 1974-1965
K, M-60    wiek w latach: 60-69, rok urodzenia: 1964-1955
K, M-70    wiek w latach: 70-79, rok urodzenia: 1954-1945
K, M-80    wiek w latach: 80 i starsi, rok urodzenia: 1944 i starsi

3.  Dodatkowe klasyfikacje:
- Najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka.
- Najmłodszy zawodnik i najmłodsza zawodniczka.
– Uczestników biegu zameldowanych w Łomiankach.
– Uczestników niepełnosprawnych.
-  Klasyfikacja drużynowa. Drużynę musi stanowić grupa min. 3 zawodników (w tym jedna zawodniczka). Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych wyników czasowych uzyskanych na całym dystansie. W drużynie punktuje dwóch zawodników i jedna zawodniczka.

VIII.  NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Bieg Łomianek”, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe/karty podarunkowe.
3. Zdobywcy I miejsca w klasyfikacjach dodatkowych otrzymają nagrody rzeczowe/karty podarunkowe.
4. Wszystkie nagrody w kategoriach dodatkowych i biegu głównym nie dublują się, czyli zawodnik, który stanie na podium w klasyfikacji generalnej, nie będzie nagrodzony w klasyfikacji dodatkowej.

IX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – pełnoletni uczestnik

 

 1. Współadministratorami Danych Osobowych (dalej: „WSPÓŁADMINISTRATORZY”) są:

- Burmistrz Łomianek z siedzibą: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach z siedzibą:  ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.

 1. Ze Współadministratorami można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adresy lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@poczta.lomianki.pl lub icds@icds.pl.
 2. Burmistrz Łomianek wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@poczta.lomianki.pl.

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:
 1. rejestracji i udziału w biegu oraz podjęcia wszelkich czynności z tym związanych, m. in. przygotowania pakietu startowego, objęcia ubezpieczeniem, opracowania i publikacji wyników, przesyłania korespondencji w sprawach organizacyjnych oraz wręczenia nagród - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe uczestników przechowywane będą do zakończenia biegów, natomiast zawodników nagradzanych miejsc do czasu wręczenia nagród oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 2. zaksięgowania i rozliczenia płatności za udział w wydarzeniu - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano rozliczenia;

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 1. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Współadministratorzy będą przekazywać dane osobowe innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do firmy DOMTEL. Dane mogą być przekazywane do portali społecznościowych, między innymi Facebook, Instagram, YouTube, które są odrębnymi administratorami danych osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 3. wniesienia skargi na działania Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Współadministratorów.
 2. Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – opiekun niepełnoletniego uczestnika

 

 1. Współadministratorami Danych Osobowych (dalej: „WSPÓŁADMINISTRATORZY”) są:

- Burmistrz Łomianek z siedzibą: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach z siedzibą:  ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.

 1. Ze Współadministratorami można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adresy lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@poczta.lomianki.pl lub icds@icds.pl.
 2. Burmistrz Łomianek wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@poczta.lomianki.pl.

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana podopiecznego odbywa się w celu:
 1. rejestracji i udziału w biegu oraz podjęcia wszelkich czynności z tym związanych, m. in. przygotowania pakietu startowego, objęcia ubezpieczeniem, opracowania i publikacji wyników, przesyłania korespondencji w sprawach organizacyjnych oraz wręczenia nagród - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe uczestników przechowywane będą do zakończenia biegów, natomiast zawodników nagradzanych miejsc do czasu wręczenia nagród oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 2. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia wydarzenia.
 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu:
 1. rejestracji i udziału w biegu Pani/Pana podopiecznego oraz podjęcia wszelkich czynności z tym związanych, m. in. przygotowania pakietu startowego, objęcia ubezpieczeniem, opracowania i publikacji wyników, przesyłania korespondencji w sprawach organizacyjnych, rozliczenia płatności oraz wręczenia nagród - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe uczestników przechowywane będą do zakończenia biegów, natomiast zawodników nagradzanych miejsc do czasu wręczenia nagród oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 2. zaksięgowania i rozliczenia płatności za udział w wydarzeniu - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano rozliczenia;
 3. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia wydarzenia
 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Współadministratorzy będą przekazywać dane osobowe innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do firmy DOMTEL. Dane mogą być przekazywane do portali społecznościowych, między innymi Facebook, Instagram, YouTube, które są odrębnymi administratorami danych osobowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. wniesienia skargi na działania Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Współadministratorów.
 2. Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte
z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Opłata rejestracyjna jest opłatą za prawo startu w biegu.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są nieodwołalne.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
6. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z depozytu.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania w przypadku zadziałania sił wyższych, na które organizator nie ma wpływu, zwłaszcza ogólnopolskich obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną.
9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów, w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
12. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym Zawodów.
13. Organizator zastrzega prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminowych oraz rozstrzygania innych kwestii organizacyjnych nie ujętych w obecnie przedstawionych zapisach.

 

Opcje strony

do góry